مشخصات نشريه:  

فصلنامه يافته هاي زيست شناسي
 2 دوره
عنوان نشريه:  يافته هاي زيست شناسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي اراك
مديرمسئول:  دكتر شيما چهرئي
سردبير:  دكتر فتح الله فلاحيان
تلفن:  3663041-9 (0861)
نمابر:  3662041 (0861)
نشانی:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي اراك، مجتمع قائم فراهاني، دفتر مجله
نوع نشريه:  فصلنامه