مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تاريخ و فرهنگ (مطالعات اسلامي)
 4 دوره
عنوان نشريه:  تاريخ و فرهنگ (مطالعات اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  عبدالرحيم قنوات
سردبير:  اصغر منتظرالقائم
تارگاه:  jhistory.um.ac.ir
رایانامه:  jhistory@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38803837 - 051
نمابر:  38807030 - 051
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده الهيات شهيد مطهري (ره)، كدپستي: 9177948955
كد ISSN:  2228-706x
نوع نشريه:  دو فصلنامه