مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست فناوري گياهان زراعي
 7 دوره
عنوان نشريه:  زيست فناوري گياهان زراعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر فريد اجلالي
سردبير:  دكتر محسن مردي
رایانامه:  cropbiotech@pnu.ac.ir
تلفن:  22455001 (021)
نمابر:  22455106 (021)
نشانی:  كرج، بلوار موذن، بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور، استان البرز، مركز كرج
كد ISSN:  2252-0783
نوع نشريه:  فصلنامه