مشخصات نشريه:  

فصلنامه جغرافيا و مخاطرات محيطي
 5 دوره
عنوان نشريه:  جغرافيا و مخاطرات محيطي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر حميد شايان
سردبير:  دكتر سيدرضا حسين زاده
تارگاه:  geoeh.um.ac.ir
رایانامه:  geo.eh@um.ac.ir
تلفن:  38805273 (051)
نمابر:  38794144 (051)
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  2322-1682
نوع نشريه:  فصلنامه