مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
 7 دوره
عنوان نشريه:  علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مديرمسئول:  محمدعلي حاج عباسي
سردبير:  مهران شيرواني
رایانامه:  ejqcst@of.iut.ac.ir
تلفن:  33912797 (031)
نمابر:  33912626 (031)
نشانی:  دانشگاه صنعتي اصفهان، سازمان مركزي، دفتر نشريات علمي، مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، اصفهان، 841154، ايران
كد ISSN:  2008-9082
نوع نشريه:  فصلنامه