برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روابط خاک و گیاه (علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي)
 33 دوره 
عنوان نشریه:  روابط خاک و گیاه (علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مدیرمسئول:  دکتر محمدعلي حاج عباسي
سردبیر:  دکتر محمد رضا مصدقی
:تارگاه  http://jspi.iut.ac.ir
رایانامه:  jspi@of.iut.ac.ir
تلفن:  33912797 (031)
نمابر:  33912797 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر نشريات علمي، نشریه روابط خاک و گیاه، کدپستي 8415683111
کد ISSN:  2008-9082
نوع نشریه:  فصلنامه