مشخصات نشريه:  

ماهنامه تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)
 11 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  كيومرث ابراهيمي
سردبير:  دكتر عبدالمجيد لياقت
رایانامه:  ijswr@ut.ac.ir
تلفن:  32822642 (026)
نمابر:  32822642 (026)
صندوق پستي:  411
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، كدپستي: 77871-31587
كد ISSN:  2008-479X
نوع نشريه:  ماهنامه