مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي ايرانشناسي
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي ايرانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر حسن طلايي
سردبير:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
رایانامه:  jiranic@ut.ac.ir
تلفن:  66978885 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه ايرانشناسي
كد ISSN:  2252-0643
نوع نشريه:  دو فصلنامه