مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
 8 دوره
عنوان نشريه:  مجله بيوتكنولوژي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن بيوتكنولوژي ايران و دانشگاه باهنر كرمان
مديرمسئول:  محمدرضا محمدآبادي
سردبير:  مختار جلالي جواران
تارگاه:  joagribiotech@gmail.com
تلفن:  3202603-4 (034)
نمابر:  3233010 (034)
نشانی:  كرمان، انتهاي خيابان 22 بهمن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله
كد ISSN:  2228-6705
نوع نشريه:  فصلنامه