مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي مديريت انرژي (مديريت انرژي)
 7 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي مديريت انرژي (مديريت انرژي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه كاشان
مديرمسئول:  دكتر عباس كتابي
سردبير:  پرفسور محسن محسن نيا
تارگاه:  energy.kashanu.ac.ir
رایانامه:  Info-Energy@kashanu.ac.ir
تلفن:  5912414 (0361)
نمابر:  5912414 (0361)
نشانی:  كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده مهندسي دفتر نشريه، كدپستي: 51167-87317
كد ISSN:  2345-2951
نوع نشريه:  فصلنامه