نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي فضايي
 38 دوره 
عنوان نشریه:  برنامه ريزي فضايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر سيداسكندر صيدايي
سردبیر:  يوسف قنبري
:تارگاه  http://sppl.ui.ac.ir/
رایانامه:  sppl@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934335 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي معاونت تحقيقات و فناوري، پژوهشكده علوم جغرافيايي، دفتر مجله برنامه ريزي فضايي، كدپستي: 73441-81746
کد ISSN:  2228-7485
نوع نشریه:  فصلنامه