برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات حقوقي (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات حقوقي (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  مصطفي سعادت
سردبیر:  محمد امامي
:تارگاه  http://jls.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  legalstdmag@shirazu.ac.ir
تلفن:  36287312 (071)
نمابر:  36134821 (071)
نشانی:  شيراز، پرديس ارم دانشگاه شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دفتر نشريه مطالعات حقوقي، دانشگاه شيراز
کد ISSN:  2008-7926
نوع نشریه:  فصلنامه