مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات حقوقي (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات حقوقي (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شيراز
مديرمسئول:  مصطفي سعادت
سردبير:  محمد امامي
تارگاه:  jls.shirazu.ac.ir
رایانامه:  legalstdmag@shirazu.ac.ir
تلفن:  36287312 (071)
نمابر:  36134821 (071)
نشانی:  شيراز، پرديس ارم دانشگاه شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دفتر نشريه مطالعات حقوقي، دانشگاه شيراز
كد ISSN:  2008-7926
نوع نشريه:  فصلنامه