مشخصات نشريه:  

فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني
 9 دوره
عنوان نشريه:  ابتكار و خلاقيت در علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي
مديرمسئول:  دكتر مهدي مرجاني
سردبير:  دكتر حسن احدي
تارگاه:  journal.bpj.ir
رایانامه:  journal@bpj.ir
تلفن:  88409098 (021)
نمابر:  88410965 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، خيابان ملك، نبش خيابان تركمنستان، باشگاه پژوهشگران جوان، معاونت پژوهش و فناوري
كد ISSN:  2228-6640
نوع نشريه:  فصلنامه