نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات زبان فرانسه (REVUE DES ETUDES DE LA LANGUE FRANCAISE)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات زبان فرانسه (REVUE DES ETUDES DE LA LANGUE FRANCAISE)
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  ابراهيم سليمي
سردبیر:  محمود رضا گشمردي
:تارگاه  http://relf.ui.ac.ir/
تلفن:  7932115 (0311)
نمابر:  6687391 (0311)
نشانی:  اصفهان، دانشكده زبان هاي خارجي، دفتر مجله زبان، كدپستي: 73441-81744
کد ISSN:  2008-6571
نوع نشریه:  دو فصلنامه