مشخصات نشريه:  

فصلنامه كاربرد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي
 2 دوره
عنوان نشريه:  كاربرد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان
مديرمسئول:  دكتر سيدجمال الدين درياباري
سردبير:  دكتر عباس بخشنده نصرت
رایانامه:  rs.gis@semnaniau.ac.ir
تلفن:  3354040 - 3354248 (0231)
نمابر:  3354036 (0231)
نشانی:  سمنان، كيلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع دانشگاهي آزاد اسلامي، واحد سمنان، دفتر مجله
كد ISSN:  2228-6063
نوع نشريه:  فصلنامه