مشخصات نشريه:  

فصلنامه بهداشت مواد غذايي
 7 دوره
عنوان نشريه:  بهداشت مواد غذايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مديرمسئول:  دكتر افشين جوادي
سردبير:  دكتر حميد ميرزايي
تارگاه:  journal.iaut.ac.ir
رایانامه:  foodhygiene@iau.ac.ir
تلفن:  6372274-3396263 (0411)
نمابر:  3303881 (0411)
نشانی:  تبريز، ضلع شرقي اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاهي آزاد اسلامي، واحد تبريز، دفتر فصلنامه، كدپستي: 15589
كد ISSN:  2228-7647
نوع نشريه:  فصلنامه