نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات بين رشته اي در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات بين رشته اي در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  عبدالرضا سپنجي
سردبیر:  سيدحسن حسيني
:تارگاه  http://mediastudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  mediastudies@ihcs.ac.ir
تلفن:  88612870 (021)
نمابر:  88612870 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-062x
نوع نشریه:  دو فصلنامه