مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جستارهاي فلسفه دين
 3 دوره
عنوان نشریه:  جستارهاي فلسفه دين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي فلسفه دين ايران
مدیرمسئول:  حميدرضا آيت اللهي
سردبیر:  حميدرضا آيت اللهي
تارگاه:  religionstudies.ihcs.ac.ir
رایانامه:  philor.journal@gmail.com
تلفن:  (داخلي 360) 88046891- 88036320 (021)
نمابر:  88039903 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  0778-2383
نوع نشریه:  دو فصلنامه