نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
 30 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جهاددانشگاهي
مدیرمسئول:  دكتر سيدعبدالحميد احمدي
سردبیر:  دكتر علي اصغر رواسي
:تارگاه  http://www.sportrc.ir/
تلفن:  66491415 (021)
نمابر:  66491415 (021)
نشانی:  روبروي دانشگاه تهران، فخررازي، خيابان شهداي ژاندارمري، شماره 72، ساختمان شماره 20
کد ISSN:  1735-5354
نوع نشریه:  فصلنامه