نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت عمومي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي مديريت عمومي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر بدرالدين اورعي يزداني
سردبیر:  دكتر نور محمد يعقوبي
:تارگاه  https://jmr.usb.ac.ir/
رایانامه:  mea@hamoon.usb.ac.ir
تلفن:  8056778 (0541)
نمابر:  2443385 (0541)
صندوق پستی:  98135/987
نشانی:  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مديريت و حسابداري، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-2959
نوع نشریه:  فصلنامه