مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات تاريخ اجتماعي
 7 دوره
عنوان نشریه:  تحقيقات تاريخ اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  شهرام يوسفي فر
سردبیر:  شهرام يوسفي فر
تارگاه:  socialhistory.ihcs.ac.ir
رایانامه:  socialhis.studies@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 219) 8804691 - 88612870 (021)
نمابر:  88066051 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-0484
نوع نشریه:  دو فصلنامه