مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم
 6 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات قدرت نرم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان بسيج اساتيد
مديرمسئول:  سهراب صلاحي
سردبير:  اصغر افتخاري
تارگاه:  www.spba.ir
رایانامه:  faslnameh_s@yahoo.com
تلفن:  66483018 - 66483824 (021)
نمابر:  66483018 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران، پلاك 1246، كدپستي: 1314754159
كد ISSN:  2322-5580
نوع نشريه:  دو فصلنامه