مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه زبان شناخت
 6 دوره
عنوان نشريه:  زبان شناخت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  مصطفي عاصي
سردبير:  زهره زرشناس
تارگاه:  languagestudy.ihcs.ac.ir
رایانامه:  ZABANSHENAKHT@IHCS.AC.IR
تلفن:  (داخلي 361) 88046891 - 88052301 (021)
نمابر:  88039902 (021)
صندوق پستي:  14155/64
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
كد ISSN:  2099-8002
نوع نشريه:  دو فصلنامه