مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه علوي
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه علوي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  عليرضا ميرزامحمد
سردبير:  عليرضا ميرزامحمد
تارگاه:  alavi.ihcs.ac.ir
رایانامه:  majale1392@hotmail.com
تلفن:  (داخلي 219) 88046891- 88612870 (021)
نمابر:  88002098 (021)
صندوق پستي:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
كد ISSN:  2383-0859
نوع نشريه:  دو فصلنامه