مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه ادبيات پارسي معاصر
 8 دوره
عنوان نشريه:  ادبيات پارسي معاصر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  زهرا پارساپور
سردبير:  ابوالقاسم رادفر
تارگاه:  contemporarylit.ihcs.ac.ir
رایانامه:  adabiatemoaser@yahoo.com
تلفن:  (داخلي 361) 88046891 - 88052301 (021)
نمابر:  88612870 (021)
صندوق پستي:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايران شناسي، كدپستي: 1437774681
كد ISSN:  2383-0549
نوع نشريه:  دو فصلنامه