نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه كهن نامه ادب فارسي
 22 دوره 
عنوان نشریه:  كهن نامه ادب فارسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  يوسف محمدنژاد عالي زميني
سردبیر:  ابوالقاسم رادفر
:تارگاه  http://classicallit.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  k-adabeparsi@ihcs.ac.ir
تلفن:  88053935 (021)
نمابر:  88053935 (021)
صندوق پستی:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايران شناسي
کد ISSN:  2383-0611
نوع نشریه:  دو فصلنامه