مشخصات نشريه:  

فصلنامه روانشناسي تربيتي
 5 دوره
عنوان نشريه:  روانشناسي تربيتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنكابن
مديرمسئول:  دكتر جواد خلعتبري
سردبير:  دكتر علي دلاور
تارگاه:  tonekaboniau.ac.ir/psyedu/
رایانامه:  Psyedu@tonekaboniau.ac.ir
تلفن:  4271510 (0192)
نمابر:  4274409 (0192)
نشانی:  مازندران، تنكابن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنكابن، ساختمان مركزي، طبقه سوم، كدپستي: 4680416167
كد ISSN:  1735-4617
نوع نشريه:  فصلنامه