مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي فقهي
 9 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي فقهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمود ميرخليلي
سردبیر:  دكتر محمدرسول آهنگران
تارگاه:  jorr.ut.ac.ir
رایانامه:  sch.journals@gmail.com
تلفن:  36166312 (025)
نمابر:  36166295 (025)
نشانی:  ايران، قم، بلوار دانشجو، دانشگاه تهران، پرديس قم
کد ISSN:  2008-8388
نوع نشریه:  فصلنامه