مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي
 11 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات اقتصاد اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق
مديرمسئول:  دكتر محمد هادي زاهدي فر
سردبير:  دكتر محمد هادي زاهدي فر
تارگاه:  ies.journals.isu.ac.ir
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد جمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
كد ISSN:  4102-6624
نوع نشريه:  دو فصلنامه