مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه حكمت معاصر
 6 دوره
عنوان نشريه:  حكمت معاصر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  حميدرضا آيت اللهي
سردبير:  طاهره كمالي زاده
تارگاه:  wisdom.ihcs.ac.ir
رایانامه:  cont.wisdom@ihcs.ac.ir
تلفن:  (داخلي 287) 88046891 (021)
نمابر:  88053935 (021)
صندوق پستي:  14155/6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
كد ISSN:  2383-0689
نوع نشريه:  دو فصلنامه