مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه عرفان
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه عرفان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي عرفان اسلامي ايران
مديرمسئول:  فاطمه طباطبايي
سردبير:  قاسم كاكائي
تارگاه:  www.erfanmag.ir
رایانامه:  info@erfanmag.ir
تلفن:  22799820 (021)
نمابر:  22799561 (021)
نشانی:  ايران، تهران، اتوبان صدر نبش خروجي كاوه شمالي، بهار جنوبي، كوچه نيكبخت، شماره 5
نوع نشريه:  دو فصلنامه