نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه منابع انسانی ناجا
 7 دوره 
عنوان نشریه:  منابع انسانی ناجا
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت نیروی انسانی ناجا
مدیرمسئول:  محمد زارعی
سردبیر:  ناصر میرسپاسی
:تارگاه  http://phr.jrl.police.ir/
رایانامه:  phr.research@police.ir
تلفن:  81824008 (021)
نمابر:  81824017 (021)
نشانی:  تهران، انتهای اتوبان کردستان شمال، خیابان رشید یاسمی، معاونت نیروی انسانی ناجا، طبقه سوم، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت نیروی انسانی ناجا
کد ISSN:  2008-904x
نوع نشریه:  فصلنامه