مشخصات نشريه:  

فصلنامه بهبود مديريت
 5 دوره
عنوان نشريه:  بهبود مديريت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي
مديرمسئول:  مهندس ابوطالب شفقت
سردبير:  حميدرضا فرتوك زاده
تارگاه:  www.behboodmodiriat.ir
تلفن:  22808796 (021)
نمابر:  22808797 (021)
صندوق پستي:  19575/176
نشانی:  تهران، خيابان پاسداران، بالاتر از ميدان نوبنياد، نبش كوچه كوهستان هشتم، موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي حوزه تعالي صنعتي
كد ISSN:  2251-8991
نوع نشريه:  فصلنامه