نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري
 39 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش و برنامه ريزي شهري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  محمدرضا رضايي
سردبیر:  مسعود تقوايي
:تارگاه  http://jupm.miau.ac.ir/
رایانامه:  upm@miau.ac.ir
تلفن:  3311151 (0728)
نمابر:  3311172 (0728)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده مرودشت - تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، كدپستي: 13119-73711
کد ISSN:  2228-5229
نوع نشریه:  فصلنامه