مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه آفاق الحضاره الاسلاميه
 7 دوره
عنوان نشريه:  آفاق الحضاره الاسلاميه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول:  دكتر معصومه نعمتي قزويني
سردبير:  صادق آيينه وند
تارگاه:  afagh.ihcs.ac.ir
رایانامه:  afaghezareh@gmail.com
تلفن:  88053934 (021)
نمابر:  88053934 (021)
صندوق پستي:  14155-6419
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، كدپستي :1437774681
كد ISSN:  2358-0786
نوع نشريه:  دو فصلنامه