نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه انسان پژوهي ديني
 17 دوره 
عنوان نشریه:  انسان پژوهي ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
مدیرمسئول:  حميد قنبري
سردبیر:  دكتر اسحاق طاهري
:تارگاه  http://raj.smc.ac.ir/
رایانامه:  ensanpajoohi@gmail.com
تلفن:  31124424 (025)
نمابر:  2135189 (025)
صندوق پستی:  37185/646
نشانی:  قم، بلوار شهيد محلاتي، مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
کد ISSN:  6024-2251
نوع نشریه:  دو فصلنامه