مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه انسان پژوهي ديني
 6 دوره
عنوان نشريه:  انسان پژوهي ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
مديرمسئول:  حميد قنبري
سردبير:  دكتر اسحاق طاهري
تارگاه:  raj.smc.ac.ir
رایانامه:  ensanpajoohi@gmail.com
تلفن:  31124424 (025)
نمابر:  2135189 (025)
صندوق پستي:  37185/646
نشانی:  قم، بلوار شهيد محلاتي، مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي
كد ISSN:  6024-2251
نوع نشريه:  دو فصلنامه