نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فن آوري زيستي در كشاورزي (پژوهش كشاورزي)
 8 دوره 
عنوان نشریه:  فن آوري زيستي در كشاورزي (پژوهش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مدیرمسئول:  گودرز احمدوند
سردبیر:  دوستمراد ظفري
:تارگاه  https://ab.basu.ac.ir/
رایانامه:  agribio@basu.ac.ir
تلفن:  38380907 (081)
نمابر:  38291276 (081)
نشانی:  چهارباغ، شهيد احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا، معاونت پژوهشي، مجلات علمي و پژوهشي، دانشكده كشاورزي، همدان، 6517838695، ايران
کد ISSN:  2476-6313
نوع نشریه:  دو فصلنامه