مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
 5 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
مديرمسئول:  دكتر عليرضا عصاره
سردبير:  دكتر كورش فتحي واجارگاه
تارگاه:  www.icsajournal.ir
تلفن:  021- 81032208
نمابر:  021- 81032200
نشانی:  ايران، تهران، كريم خان نبش خيابان دكتر عضدي، آبان شمالي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 202
نوع نشريه:  فصلنامه