نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات برنامه درسي آموزش عالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا عصاره
سردبیر:  دكتر كورش فتحي واجارگاه
:تارگاه  http://www.icsajournal.ir/
تلفن:  021- 81032208
نمابر:  021- 81032200
نشانی:  ايران، تهران، كريم خان نبش خيابان دكتر عضدي، آبان شمالي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 202
نوع نشریه:  فصلنامه