مشخصات نشريه:  

فصلنامه فلسفه و كلام (حكمت و فلسفه)
 4 دوره
عنوان نشريه:  فلسفه و كلام (حكمت و فلسفه)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
مديرمسئول:  دكتر مقصود محمدي
سردبير:  دكتر علي مرادخاني
رایانامه:  pazhooheshlahiat@yahoo.com
تلفن:  4418143 (0261)
نشانی:  كرج، رجايي شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان ولايت شرقي، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2008-9422
نوع نشريه:  فصلنامه