نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حقوق تطبيقي (نامه مفيد)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  حقوق تطبيقي (نامه مفيد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مفيد
مدیرمسئول:  سيدمسعود موسوي كريمي
سردبیر:  ربيعا اسكيني
:تارگاه  law.mofidu.ac.irhttp://law.mofidu.ac.ir
رایانامه:  cclsmofid@gmail.com
تلفن:  32130290 (025)
نمابر:  32925764 (025)
صندوق پستی:  37185-3611
نشانی:  ايران، قم، انتهاي بلوار شهيد صدوقي، ميدان مفيد، دانشگاه مفيد، مركز مطالعات حقوق تطبيقي
کد ISSN:  2423-4656
نوع نشریه:  دو فصلنامه