نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات و سياست هاي اقتصادي
 15 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات و سياست هاي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مفيد
مدیرمسئول:  سيدمسعود موسوي كريمي
سردبیر:  اكبر كميجاني
:تارگاه  http://economic.mofidu.ac.ir/
رایانامه:  sp.economic@gmail.com
تلفن:  32130150 (025)
نمابر:  32925764 (025)
نوع نشریه:  دو فصلنامه