نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت بازاريابي
 51 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت بازاريابي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر محمدعلي عبدالوند
سردبیر:  -
:تارگاه  http://jomm.srbiau.ac.ir
رایانامه:  jomm@srbiau.ac.ir
تلفن:  44869695 (021)
نمابر:  44869695 (021)
نشانی:  تهران، ميدان پونك، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر مجله، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  1735-949X
نوع نشریه:  فصلنامه