برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انديشه هاي ادبي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  انديشه هاي ادبي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي اراك
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا قاري
سردبیر:  دكتر جليل مشيدي
رایانامه:  LITERARYTHOUGHTS@GMAIL.COM
تلفن:  (داخلي 2260) 9- 4130763-4132451 (0861)
نمابر:  4130578 (0861)
نشانی:  اراك، كيلومتر 3 جاده خمين، شهرك دانشگاه آزاد اسلامي اراك، دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي، دفتر فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي
نوع نشریه:  فصلنامه