نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي)
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  عليرضا ولي پور
سردبیر:  مهدي دهمرده
:تارگاه  http://jflr.ut.ac.ir
رایانامه:  jflr@ut.ac.ir
تلفن:  61119063 (021)
صندوق پستی:  14155-6553
کد ISSN:  2588-4123
نوع نشریه:  فصلنامه