مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد)
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر بختيار شعباني وركي
سردبير:  دكتر بختيار شعباني وركي
تلفن:  38803696 (051)
نمابر:  38807338 (051)
صندوق پستي:  1518
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، كدپستي: 9177948991
كد ISSN:  2251-6360
نوع نشريه:  فصلنامه