مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي علوم دامي ايران
 9 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي علوم دامي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر حسن نصيري مقدم
سردبير:  دكتر رضا ولي زاده
رایانامه:  ijasr@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38804656 - 051
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستي:  91775/1163
نشانی:  ايران، مشهد، ميدان آزادي، پرديس، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي
كد ISSN:  2008-3106
نوع نشريه:  فصلنامه