مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مشاوره كاربردي
 6 دوره
عنوان نشريه:  مشاوره كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  خالد اصلاني
سردبير:  دكتر عليرضا رجبي
رایانامه:  jac@scu.ac.ir
تلفن:  (داخلي 4645) 9-3330010 (0611)
نمابر:  3331366 (0611)
صندوق پستي:  61355/139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
كد ISSN:  2251-7243
نوع نشريه:  دو فصلنامه