مشخصات نشريه:  

فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتي
 7 دوره
عنوان نشريه:  نظام ها و خدمات اطلاعاتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
مديرمسئول:  دكتر فهيمه باب الحوائجي
سردبير:  دكتر نجلا حريري
تارگاه:  iss.srbiau.ac.ir
رایانامه:  INFOSySERV@GMAIL.COM
نشانی:  تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ساختمان علوم انساني، طبقه ششم، گروه كتابداري و اطلاع رساني
كد ISSN:  2251-7626
نوع نشريه:  فصلنامه