نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  غلامرضا شمس
سردبیر:  دكتر كورش فتحي
:تارگاه  http://mpes.sbu.ac.ir/
رایانامه:  jmpes@mail.sbu.ac.ir
تلفن:  29905340 (021), 09364721324
نشانی:  تهران - اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، ساختمان شماره 1
نوع نشریه:  دو فصلنامه