مشخصات نشريه:  

فصلنامه معرفت اديان
 7 دوره
عنوان نشريه:  معرفت اديان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادیان، مذاهب و عرفان
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
مديرمسئول:  سيداكبر حسيني قلعه بهمن
سردبير:  محمدعلي شمالي
تارگاه:  marefateadyan.nashriyat.ir
تلفن:  32113474 (025)
نمابر:  32934483 (025)
صندوق پستي:  37165-186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، طبقه چهارم
نوع نشريه:  فصلنامه