نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات اسلام و روانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیرمسئول:  حضرت آيت الله سيدمحمد غروي
سردبیر:  حجت الاسلام و المسلمين محمد كاوياني
:تارگاه  http://islamicpsy.rihu.ac.ir/
رایانامه:  psy@rihu.ac.ir
تلفن:  2111355 (025)
نمابر:  2803090 (025)
صندوق پستی:  37185-3151
نشانی:  ايران، قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نوع نشریه:  دو فصلنامه